Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.02.28

Kapisztrán Szent János, Kovács Magyar András legújabb kedvence

 Mostanában egyre többet beszél Kovács Magyar András Kapisztrán Szent Jánosról. Utal arra, hogy Mátyás korában Isten harsonájának nevezték, hogy Hunyadi János halálos ágyán őt hívta, mert tudta, csak Kapisztrán Szent János segítheti a lelkét át a túlvilágra.  

 Kár, hogy Kovács Úr nem igazán nézett utána Kapisztrán Szent János életének.

Megismerhette volna, hogy Kapisztrán Szent János német származású olasz grófi család gyermeke.

10 év perugiai jogi tanulmányok után Nápolyi Vicaria, azaz a királyság legfőbb bírósága elnöke lesz. 26 évesen lemond tisztségéről, mivel lelkiismerete elleni döntésre kényszerítik.

Néhány személyes tapasztalat hatására mélyen vallásos emberré válik, feltétlen híve lesz  a római kereszténységnek, melynek tanítását egyértelműen a római pápaság irányítása alatt tudja csak megfelelő kezekben.

 1416. október 4-én belépett a ferences rendbe.  IV. Jenő pápával ő alkotta meg az új rendszabályzatot, és mindent megtett annak érdekében, hogy egész Európában meghonosítsa.

A rend szabályait magáévá téve azonnal a legszigorúbb önmegtagadó életnek vetette alá magát és rendtársa Sziénai Szent Bernardin tanítványa lett. Őt követve pappá szentelésétől, 1420-tól kezdve nagy hatással tartotta prédikációit számos városban. Nevének hallatán akkora tömeg gyűlt össze, hogy a templomok nem tudták befogadni az embereket, így aztán többnyire a tereken tartotta prédikációit.

Szegénységre, önmegtartóztatásra, önsanyargatásra buzdított. Lelkesen beszélt a keresztény alázatról, az emberi élet teljes alárendeléséről a hitnek.  A legkisebb engedményt is bűnnek tekintette, amelynek jogos isteni  büntetései többek közt a török hadak pusztításai.

Amikor nem prédikált, az eretnekséget ostorozó műveket írt.


Hamarosan már az inkvizíció fő vezetőjeként tevékenykedett Ferrarában, Velencében, majd Szicíliában.

1450 körül Sziléziában, ahol Kapisztránt a ferences szerzetest hívták meg főinkvizítornak az eretnekek, főleg zsidók ellen, ténykedése folyamán, szinte minden zsidó elhagyta a vidéket. Akik nem így cselekedtek, azok testéről vasfogókkal szaggatták le a húst, 4 részre vágták a maradék tetemet, azt a keresztutakra függesztették ki, elrettentésül. Ha valaki élete megmentéséért megkeresztelkedett, annak is elszedték a vagyonát.

 Ilyen múlt után érkezett Kapisztrán Szent János, Nagy-Magyarországra, ahová V. László király hívta meg 1452-ben. Az inkvizítor azonban, nem akart a pogány török ellen harcra kelni, mert szemében a törökdúlás nem volt más, mint Isten büntetése a vétkekért. Prédikált viszont az eretnekek ellen.

 Minden magyar eretnek volt álláspontja szerint, aki nem a római pápát követte.

Tehát eretneknek, ellenségnek számított Szerbia, Moldva, Havasalföld, Bosznia magyar lakossága, mert ortodox és bogumil hitűek voltak, de a szerémségi, zágrábi, pécsi, kalocsai, szegedi egyházmegyében élő és erdélyi huszita hitű magyarokat is pusztítandó eretneknek bélyegezte.  Mindenekelőtt célul tűzte ki a csehországi husziták német és magyar földön is rohamosan terjedő vallási mozgalmának kiirtását. Kapisztrán János mindent elkövetett a cseh husziták és a római pápa küldöttei közötti béketárgyalások megakadályozására, mert mindenfajta békés megoldásban az eretnekséggel való összejátszást látott.

V. Miklós pápa követet is küldött utána, hogy most nem kapott  inkvizítori kinevezést, és ne ezzel, hanem a török elleni harc megszervezésével foglalkozzon.

1453-ban a török seregek bevették Konstantinápolyt.

Bécsújhelyen kellett volna a fejedelmeknek gyülekezniük, hogy a részleteket megbeszéljék, de senki sem jelent meg jóformán, mindenki csak követet küldött, maga a pápa is. Bécsújhelyen éppen elkezdték volna a gyűlést, mire megjött V. Miklós pápa halálhíre, s a tanács felbomlott. 

Az új pápa III. Callixtus pápa Kapisztrán Jánost bízta meg, hogy prédikációjával főként Németországban az Oszmán Birodalom ellen gyűjtsön kereszteseket. 1455-ben Magyarországra érkezett és a török elleni széles nemzeti összefogás létrehozásán fáradozott. Minden magyar kezdeményezést megakadályozott, melyek a törökkel való tárgyalások felvételét indítványozták. 

III. Callixtus 1456 tavaszán már tisztában volt vele, hogy a nyugati uralkodóktól egyetlen katonát sem remélhet, ugyanekkor Magyarországról riasztó hírek érkeztek a török hadsereg méreteiről és arról, hogy Hunyadi János hajlandó békét kötni és ezt a sereget Itália felé átengedni.

A pápa nem tudta, hogy a hírek valótlanok és ebben a helyzetben – végső kétségbeesésében égi segítségért fohászkodva – adta ki 1456. június 29-én – három héttel a nándorfehérvári csata előtt – Bulla orationum (Imabulla) nevezetű rendeletét, amelyben elrendelte, hogy a kereszténység valamennyi templomában a szokásos reggeli és esti harangszó között „déltájban” háromszor kongassák meg a harangokat, „jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak”. A déli harangszó tehát – ekkor még – nem a diadalt, hanem a végveszélyt, a keresztes eszme végső csődjét hirdette. 

Hunyadi János hadvezér kezdetben nem akart együttműködni Kapisztránnal, mert a Szent, nem akart a magyar seregbe fogadni szakadár-eretnek vallásúakat. Hunyadit utasította, hogy az erdélyi szakadárok püspökét küldje el. Hunyadi, nem tartotta jó ötletnek, hogy eretnekeket égető máglyákkal riasszák el a leendő katonákat. Tagliacozzo (Kapisztrán titkára) leírásából ismert, hogy Hunyadi és Kapisztrán között sosem sem volt kellő egyetértés.

A szerzetes néha egyenesen Hunyadi akarata, sőt parancsa ellen cselekedett.

Ezt az ellentétet a két nagy egyéniség eltérő szándéka okozta. Az ostrom idején már hetven esztendős Kapisztrán a vértanúságra vágyott, ezért parancsait pillanatnyi lelkesedéstől áthatva adta ki, míg Hunyadi győzni akart, és parancsait a törökellenes harc évtizedes tapasztalata, a reális lehetőségek figyelembevétele befolyásolta. Kapisztrán különös taktikát választott. Önmagát veszélyeztetve kiállt a folyópartra, s onnan szidta, bőszítette a törököt, kik ágyúval lőtték a magánakcióba kezdő ferencest. A törökök sokszor, egy egész álló nap, teljes fegyverzetben, megfeszült figyelemmel álltak a magyar vár előtt, de mégsem támadtak alkonyatig, ezzel is fárasztva a magyar védők lelkesedését, éberségét. Egy újabb ilyen esetnél Kapisztrán Hunyadi határozott tiltó hadiparancsa ellenére a törökre rontott, akik könnyűszerrel visszaszorították a magyarokat. II. Mehmed azonban az ellentámadással súlyos hibát követett el, mert lovasságát elvonva, védelem nélkül hagyta a török tüzérséget. Hunyadi, felismerve a váratlanul adódó esélyt, összeszedte maradék nehézlovasságát és a várból kitörve, egy lendületes támadással elfoglalta az oszmán ágyúállásokat. A topcsiknak még arra sem maradt idejük, hogy az ágyúkat használhatatlanná tegyék, így a magyarok hátulról lőni kezdték a Száva felé rohamozó török lovasságot.

Hunyadi akciója eldöntötte a csatát, és Európára szóló diadalt szerzett a magyaroknak .

Kapisztrán János nem sokkal a diadal után a táborban dúló pestis áldozata lett. Betegágyán a Szerém vármegyei Újlakon maga V. László király is meglátogatta. Kívánságára a pápától küldött kereszttel ékesített ruhában temették el.

A győzelem híre augusztus 6-án ért Rómába. A pápa a keresztesek győzelmének örömhírére rendelte el az Urunk színeváltozása új ünnep bevezetését a katolikus egyházban, és a győzelem emlékét őrzi a déli harangszó is.

Vajon, miért nem a Nándorfehérvári diadal ünnepe lett ez a nap? Miért egy, a római katolikus egyház által addig nem ünnepelt eseményt szedett elő a Bibliából a pápa? Az Urunk színeváltozása ünnep, ugyanis 1456-ban  a bizánci egyházban akkor már több mint 700 éve bevezetett ünnep. Arra az eseményre emlékeznek ekkor, amikor Jézus felment a Tabor hegyére három kiválasztott apostolával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal, hogy ott megmutassa nekik isteni dicsőségét. Ott elváltozott előttük, egész alakját a benne rejlő isteni erő sugározta át.

Ettől a pápai rendelettől kezdve, senkinek sem jut eszébe, hogy újabb ünnepnapot vezessen be a Nándorfehérvári győzelem emlékére, hiszen már van ilyen. Ugyanakkor, amikor a pap az ennek a napnak megfelelő prédikációt mondja, akkor elsősorban a Bibliai eseményről kell beszélnie, Jézus színeváltozásáról, és nem a magyarok diadaláról. Európa és a világ katolikus hívői nem is tudják, hogy ezen a napon a magyarok csodálatos hősiességére emlékeznek, és a déli harangszó miattuk szól. Ügyes húzás volt a pápa részéről.

 Összefoglalva Kapisztrán János életét, látható, hogy mindvégig a római pápai hatalom érdekei vezették, elvakult híve a katolikus tanoknak. Tűzzel-vassal küzd minden más hit ellen. Sok ezer ember, köztük magyarok megkínzása és meggyilkolása szárad a lelkén. Politikai tetteiben a hit terjesztése és nem a megbékélés és szeretet irányítja. Kapisztrán János, a hitbuzgó szerzetes, így nevezték egykorú hívei. Bajorországban, Ausztriában, Morvaországban és Csehországban, Sziléziában és Lengyelországban mindenütt fellázította a népeket azok ellen, akik nem hajoltak meg a szentszék előtt és akiket ő a kereszténység ellenségeinek tekintett. Amerre csak elhaladt, mindenütt véres zsidó pogromok jelezték az útját. Magyarországon azonban semmi nyoma nem maradt átvonulásának, fanatizmusa, itt nem talált hálás követőkre, noha keresztes hadjáratot hirdetett a hitetlenek ellen, éppúgy, mint V. László többi országaiban. Városról-városra vitte csapatait és levonult egészen Nándorfehérvárig, hogy megütközzön a fenyegetően előrenyomuló törökökkel. Kapisztrán, aki Boroszlóban és más sziléziai városokban a felkoncolt és elűzött zsidók és eretnekek  vagyonán nyíltan osztozkodott, ahogy ő maga mondta, az Isten dicsőítésére s a kereszténység tiszteletére örök időkre kitiltotta a zsidókat,  házaikat, zsinagógáikat és temetőiket a polgároknak ajándékozta.  Magyarországon azonban a közhangulat nyomása alatt megkímélte a zsidókat. Milyen kevesen tudják, hogy Magyarország volt az első ország, ahol a vallásszabadság törvénybe iktatott emberi jog volt.

 Amikor már eretneküldözésből nem szerezhetett nagyobb érdemeket, saját dicsősége iránti vágy, a vértanúság megszerzése vezette.

A Habsburg császár és Mátyás király is írt a pápának, hogy Kapisztránt avassák szentté, ami meg is történt.

Érdemes azonban megvizsgálni, miért is kéri Mátyás király a szentté avatást. A levélben, amiben szorgalmazza a szentté avatást, Kapisztránnal egyenlő súllyal méltatja apja Hunyadi János érdemeit is. Vagyis két fő oka lehetett. Egyrészt Kapisztrán elismerésével Európa szemében nagyobb súlyt kap a Nándorfehérvári diadal, másrészt, Kapisztrán a keresztes hadak egyik fő szervezője, így nevének említése talán felhívja ismét a török veszélyre a figyelmet. Mátyás eleinte bízott a abban, hogy török támadás esetén segítséget kaphat a pápától és a nyugati hatalmaktól.

Feljegyzik, hogy még halálos ágyán is kiosztotta Hunyadi Kapisztránt, mert Kapisztrán fontoskodva figyelmeztette a haldokló Hunyadit, hogy halála közeledtével mi a feladata egy keresztény embernek. Hunyadi udvariasan megnyugtatta, hogy ő egész életével bizonyította, hogy jó keresztény és nyilván halálában sem fog megfeledkezni a keresztény liturgia betartásáról, a szent gyónásról és az utolsó kenet felvételéről. 

No, kb. ennyi igaz abból, hogy Hunyadi Kapisztránra bízta lelke átvezetését a túlvilágra.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Basoz62

(Ocezi17, 2019.01.17 20:44)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-tadalafil-10-mg-via-internet http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-lerk-de-calidad-chile-en-que-farmacia-puedo-comprar http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/low-price-vizarsin-50-mg-buy-online-online-coupon-for-vizarsin http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/avafil-sildenafil-citrate-comprar-gen-rico-entrega-24h-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/vasifil-sildenafil-citrate-130-mg-onde-comprar-pre-o-online http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/almaximo-pas-cher-acheter-securise-comparaison-prix-almaximo http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/order-sife-50-mg-where-can-i-buy-sildenafil-citrate-in-trusted http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-edalis-tadalafil-sans-ordonnance-acheter http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-achat-incresil-incresil-generique-120-prix http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/filgud-bon-marche-securise-acheter-du-filgud-a-bruxelles http://medioteca.com.ar/blogs/post/20014 http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/skelaxin-400mg-comprar-sin-receta-ahora-el-salvador http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-donaton-tadalafil-60-mg-sin-receta-r-pido http://soruanaliz.com/index.php/17478/como-fa%C3%A7o-pra-comprar-o-gen%C3%A9rico-de-blupill-on-line-brasil http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-como-comprar-barato-pela-internet-portugal http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/purchase-finpecia-1-mg-finpecia-average-price http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-arpicolin-ou-commander-arpicolin-forum http://wu-world.com/profiles/blogs/discount-apo-sildenafil-130mg-order-online-where-to-order http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-helpin-helpin-prix-pharmacie-2019 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-en-ligne-afilta-tadalafil-10-mg-achat-afilta-40

Edino67

(Eroko63, 2019.01.15 16:11)

http://bobford.ning.com/profiles/blogs/viagra-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-espa-a-comprar-viagra
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-ereq-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-safely
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-25-mg-gen-rico-r-pido-online
http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=179319&qa_1=comprar-cialis-tadalafil-gen%C3%A9rico-envio-rapido-brasil
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-orlistat-fiable-uruguay
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dapoxetine-90mg-barato
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-iqnyde-200-mg-sildenafil-citrate-130-ou-acheter-en
http://opencu.com/profiles/blogs/tioridazina-10mg-como-comprar-sin-receta-con-seguridad-us
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/204819
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/adcirca-comprar-gen-rico-com-garantia-brasil
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-50-mg-gen-rico
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-fenofibrato-200mg-gen-rico-online-farmacias-vendem-tricor
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/stanzome-order-safely-stanzome-ordering-no-prescription
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/virnagza-fort-tadalafil-comprar-fiable-espa-a
http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=166137&qa_1=sildofil-order-buy-cheap-sildofil-from-canada

Fuzul07

(Mefal77, 2019.01.13 12:33)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-25-mg-sem
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-nimodipine-sin-receta-de
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viasil-sildenafil-citrate-130-mg-gen
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-atlagra-con-seguridad-usa
https://www.loosemusicent.com/blogs/1165/12645/achat-rapide-mamagra-sildenafil-citrate-mamagra-online-suisse
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-cyvel-prix-du-tadalafil-en-pharmacie-a-paris
http://property.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-persantine-dipyridamole-100-mg-sin-receta-de
https://www.nettingchat.com/blogs/post/44402
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/endep-amitriptyline-50mg-comprar-sin-receta-con-garantia
http://football.ning.com/profiles/blogs/comprar-verventi-env-o-r-pido-m-xico-verventi-plus-venta
http://dmoney.ru/38973/mirtaron-puedo-comprar-visa-ecuador-mirtazapine-donde-compra
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-videnfil-sildenafil-citrate-sin
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/cialis-10-mg-como-comprar-sin-receta-de-calidad-espa-a-cialis-40
http://amusecandy.com/blogs/post/416055
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/quetiapine-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/trimetoprima-como-comprar-n-o-precisa-receita-m-dica-via-internet
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/dejavu-sildenafil-citrate-como-posso-comprar-gen-rico-sem-receita

Muhut40

(Irumo59, 2019.01.13 02:49)

https://www.loosemusicent.com/blogs/1135/12946/vasifil-sildenafil-citrate-onde-comprar-menor-preco-no-brasil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-filide-nevirapine-sin-receta-en-l-nea-colombia
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/vigorama-buy-how-can-i-order-sildenafil-citrate-safely
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/silagress-pas-cher-site-fiable-acheter-de-sildenafil-citrate
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/generique-silatio-achat-bas-prix-silatio-generique-discount
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/vigorex-sur-le-net-pas-cher-commander-paiement-mastercard
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-thyroxine-achat-thyroxine-livraison-24h
http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/34462
http://football.ning.com/profiles/blogs/buy-edgon-20-mg-safely-can-i-buy-tadalafil-no-prescription
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-videnfil-130-mg-gen-rico-de-confianza-online-rep-blica
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cheap-vogira-150mg-buy-online-buy-vogira-bristol
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/levatra-bon-prix-et-sans-ordonnance-acheter-levatra-discretement
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/588
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-labetalol-gen-rico-sem-prescri-o-on-line
http://football.ning.com/profiles/blogs/quel-site-fiable-pour-acheter-du-viagra-150mg-vente-sildenafil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/viagra-en-ligne-bas-prix-commander-mastercard-sildenafil-citrate
http://soruanaliz.com/index.php/19706/metformin-glyburide-comprar-farmacia-entrega-r%C3%A1pida-nicaragua
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2156/11357/enthusia-en-ligne-moins-cher-achat-paiement-visa-generique-du
http://www.facecool.com/profiles/blogs/zyad-como-comprar-internet-no-brasil-tadalafil-20mg-com-4

Ikiku43

(Acegi97, 2019.01.12 09:23)

http://socialchangesa.com/blogs/post/22000
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dirtop-sin-receta-pago-visa-espa-a
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sinota-120-mg-sin-receta-pago-mastercard
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/58411
http://dmoney.ru/37736/erilin-sildenafil-citrate-comprar-receta-barato-argentina
http://www.facecool.com/profiles/blogs/onde-comprar-tantrix-gen-rico-com-garantia-rep-blica-federativa
https://bemysoul.com/blogs/post/12118
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/sanagra-sildenafil-citrate-25mg-livraison-gratuit-bon-marche
http://answers.codelair.com/21214/ordenar-ventodisk-albuterol-seguridad-albuterol-comprar
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-vigor-200-mg-online
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/mariotton-norfloxacin-400mg-pas-cher-sur-internet-norfloxacin
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-catapres-clonidine-0-1-mg-al-mejor
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/expit-sildenafil-citrate-livraison-48h-moins-cher-expit-m
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21068&qa_1=sildenafil-citrate-comprar-precisa-receita-internet-brasil
http://bricolocal.com/profiles/blogs/order-maxdosa-150mg-cheap-in-which-country-can-you-buy-generic
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/escitan-onde-comprar-entrega-r-pida
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-lincocin-500mg-can-lincocin-be-purchased-over-the-counter
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/agitafil-order-online-agitafil-buy-online-cheap-uk
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/etoricoxib-120-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r

Azima51

(Osimu10, 2019.01.10 18:32)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-20-mg-comprar-barato-rep-blica-portuguesa http://football.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-hindgra-sildenafil-citrate-hindgra-en-ligne http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/silda-sildenafil-citrate-120mg-en-ligne-bon-marche-acheter http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/h-for-20mg-onde-comprar-na-internet-rep-blica-federativa-do http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cheap-asacol-400-mg-order-online-how-can-i-purchase-mesalamine-in http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/80/11310/bamirac-150mg-en-ligne-bas-prix http://foodtube.net/profiles/blogs/tarim-150mg-pas-cher-acheter-en-ligne-site-fiable-acheter http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bifort-sildenafil-citrate-r-pido-costa http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/buy-desogestrel-ethinylestradiol-0-15-0-02-mg-on-sale-desogestrel http://opencu.com/profiles/blogs/cialestine-tadalafil-achat-acheter-cialestine-20-luxembourg-en http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pulmopres-60mg-sin-receta-de http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/aceon-sur-internet-baisse-prix-achat-sans-ordonnance-prix-aceon http://movsam.ning.com/profiles/blogs/bupropion-order-online-where-to-purchase-bupron-sr-cheap http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21105&qa_1=lifta-buy-safely-where-purchase-tadalafil-verified-pharmacy http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/raloxifene-60mg-buy-no-rx-where-can-i-purchase-evista-safely

Kaxif73

(Uliyi03, 2019.01.07 13:55)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-videnfil-generique-sur-le-net-bon-marche-2018 http://usguide101.com/qa/index.php?qa=1131729&qa_1=hytrin-terazosin-comprar-internet-rep%C3%BAblica-federativa-brasil http://answers.codelair.com/21903/comprar-suvvia-sildenafil-citrate-barato-internet-portugal http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/lotriderm-betamethasone-clotrimazole-10mg-como-puedo-comprar http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/order-zybex-without-rx-can-i-purchase-bupropion-fast-shipping http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-livraison-72h-alfacip-tarif http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-irbesartan-sin-receta-con-seguridad http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadovas-tadalafil-sin-receta-con-garantia http://showmeanswer.com/index.php?qa=37596&qa_1=seguro-comprar-viagra-gen%C3%A9rico-brasil-comprar-viagra-campinas http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-cozaar-losartan-en-l-nea-rep-blica-de http://flutes.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-diario-gen-rico-mais-barato http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vantin-env-o-gratis-puerto-rico http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-tadalafil-na-internet-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/daklinza-daclatasvir-60-mg-moins-cher-et-sans-ordonnance-daklinza http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-roxitromicina-150-mg-urgente-puerto-rico-comprar http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-viagra-100mg-con-garantia-colombia http://lifestir.net/blogs/post/73741 http://gennethub.com/blogs/1375/10652/achat-express-amiloride-acheter-du-frumil-moins-cher http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cialis-tadalafil-10-mg-sin-receta-por-internet http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/233 https://www.olliesmusic.com/blog/25418/cГіmo-realizar-un-pedido-avanafil-100-mg-sin-receta-al-mejor-precio-espaГ±a-c/ http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/dafilar-60-mg-o-en-acheter-sans-ordonnance-prix-du-tadalafil-en http://whazzup-u.com/profiles/blogs/achat-securise-activil-200mg-bon-prix-avec-visa-prix-sildenafil http://medioteca.com.ar/blogs/post/10787 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-videnfil-r-pido-on-line-brasil http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-500mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-per http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-zilden-buy-low-price-zilden http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/diserec-sildenafil-citrate-donde-puedo-comprar-sin-receta-r-pido

скачать фифа 15 кряк торрент

(enatAxok, 2018.03.10 05:49)

Спасибо за помощь в этом вопросе. Все гениальное просто.

---
молодец fifa 15 скачать торрент 2015, fifa 15 pc скачать игры через торрент и [url=http://15fifa.ru/]еа спорт[/url] fifa 15 cracks origin

fifa 15 скачать торрент pc полная версия

(majuskep, 2018.02.01 01:20)

Эта тема просто бесподобна :) , мне интересно )))

---
В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, большое спасибо за помощь в этом вопросе. фифа 15 скачать торрент на пк, скачать fifa 15 1.6 или [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]скачать fifa 15 прямой ссылкой[/url] fifa 15 2014 скачать

XEvil 4.0 solve CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(Mashabab, 2017.12.12 20:28)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any antibot protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

brasko.erno@citromail.hu

(Ernő, 2011.05.16 12:47)

Ha nem vennéd észre, ez nem szapulás, hanem tények közlése és a tényekből következtetések levonása. Igaz, néha a hülyeségtől nekem is betelik a pohár.

Re: brasko.erno@citromail.hu

(Netty, 2013.05.25 13:03)

:)

nettykee@yahoo.com

(Netty, 2013.05.25 13:02)

Ugy kene hogy birosagi elnoke lesz!!!!!!!!!!!!!!!Amugy en nem tudok ekezetet irni es azert nem is irok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nettykee@yahoo.com

(Netty, 2013.05.25 12:59)

Sok a hiba!!!!!!!!!!!!!!!!!PL:bírósága elnöke lesz meg ezen kivul meg nagyon sok!!!!!!!!!!

Te mit tudsz a másik szapulásán kívül ?

(és Te ki vagy ???, 2011.04.22 15:01)


http://www.mult-kor.hu/20110304_a_papa_felmenti_a_zsidokat_jezus_halalanak_felelossege_alol
Ajánlom megismerni ezt az írást....


10.000 éve jöttek a FÖLD bolygóra az emberek ellenségei?

"A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és hogy a tízparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is[MSOFFICE15] ."Ők ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódítanak meg.
A Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba
Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni.
A hódításnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk valamint a "tudatkontroll"

http://tttweb.hu/index.php?rovat=iras&id=139

a megoldás a TUDAT - TÁGÍTÁS

vagyis a TANULÁS

az ÉLET megtartásához !!!

Talán itt az ideje, hogy megszüntessük a maggyilkolt ember jelképet ??? és küldjünk nagyon sok SZERETET energiáta a "tudatlanoknak" ???

m.zia@citromail.hu

(maja, 2009.03.19 10:47)

Nincs mit csodálkozni, Kovács is ilyen. Hasonló a hasonlót vonzza. Befolyását, karizmatikus erejét saját dicsőségére használja. "Csak én tudom a szentek üzeneteit tolmácsolni, én vagyok az Isten legkisebb és legkedvesebb gyereke. Csak én tudok, meg akinek megengeden, a szentek segítségével gyógyítani." - mondja.
Mindenkit kioktat, megítél, aki nem úgy gondolkodik, mint ő. Azt hírdeti, hogy aki nem ért vele egyet valamiben az idióta, vagy a sötét oldalon van.


« előző

1 | 2 | 3